ราชบุรีเตรียมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปื 2555 “ราชบุรี เที่ยวได้ตลอดทั้งปี”

ำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี ได้เตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2555-2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ใช้วิสัยทัศน์ว่า “จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง และเทือกเขาตะนาวศรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”โดยในปี 2555 จะเน้นประชาสัมพันธ์ ปี 2555 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว “ราชบุรีเที่ยวได้ทั้งปี”