ra 700

ราชบุรีมอบป้ายค่าบริการเรือพายเรือยนต์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

 

จังหวัดราชบุรีดำเนินการปิดป้ายบอกราคาค่าเช่าเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพือให้เกิดความยุติธรรมในการให้บริการ

วันนี้(30ส.ค.57) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในการติดตั้งป้ายกำหนดอัตราค่าบริการเรือพายและเรือยนต์ ตามท่าเรือต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยก่อนหน้าได้มีการประชุมกับเจ้าของท่าเรือทุกท่าพร้อมกับตกลงราคาค่าเช่าเรือ จังหวัดราชบุรีจึงได้ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการเรือพายและเรือยนต์ในตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก อัตราค่าบริการเรือพาย ไม่เกิน 400 บาท/ลำ/ชั่วโมง อัตราค่าบริการเรือยนต์สำหรับชาวไทย ไม่เกิน 800 บาท/ลำ/ชั่วโมงและไม่เกิน 1,200 บาท/ลำ/2 ชั่วโมง สำหรับชาวต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000 บาท/ลำ/ชั่วโมง และ ไม่เกิน 3,000 บาท/ลำ/2 ชั่วโมง


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างยั่งยืนว่า ได้มีการประชุมกับทุกภาคส่วนแล้ว และมีการร่าง แผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557-2559 โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวก “เป็นตลาดน้ำที่อุดมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนแห่งสายน้ำ” โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในลำน้ำ การแก้ไขปัญหามลพิษจากเรือยนต์ และการปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บขยะและการเดินเรือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาการจราจรและบุกรุกลำน้ำ มีโครงการที่สำคัญได้แก่ การจัดระเบียบการเดินเรือ การให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการเดินเรือ การติดตั้งป้ายและแผนผังบอกทิศทาง และการตรวจสอบการบุกรุกลำน้ำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาการบริการของผู้ประกอบการ มีโครงการจัดระเบียบร้านค้าและติดป้ายบอกราคาสินค้า การกำหนดมาตรฐานราคาโดยสารเรือให้เหมาะสมกับเส้นทางและให้เป็นมาตรฐานเดียว กัน และโครงการอบรมให้ความรู้และงานบริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าหลวง และการให้ความรู้ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยโครงการสร้างจิตสำนึกรักตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้กับเยาวชนในพื้นที่ มีกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และโครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญในชุมชน การสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน

ขณะที่นางสุภาพ ชื่นสุขจิต นักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ได้กล่าวว่ารู้สึกพอใจในการที่มาท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ทั้งราคาค่าเรือ สินค้าที่มาจำหน่าย ส่วนเรื่องการจราจรทางน้ำเรือมีเรือค่อนข้างมาก ซึ่งแต่ละลำจะมีการให้ทางหรือหลบเป็นการคุ้นเคยอยู่แล้ว กรณีจะจัดระเบียบการเดินเรือเป็นแต่ละฝั่งไปจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี