หลักการและเหตุผล
อาคารเสือป่าอยู่ภายในศูนย์อนามัยที่ ๔ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี จาก จดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ความว่า …วันที่ ๒๐ กันยายน 2456 เวลาบ่ายเสด็จเยี่ยมโรงทหารกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี…แล้วเสด็จประทับเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือ ป่าเมืองราชบุรีแล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หนาสโมสรเสือป่าแล้ว เสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ… อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีนอกจากจะเป็นที่สังสรรค์ของกองเสือป่าในสมัยนั้น แล้ว อาคารนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่สําคัญ คือในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๔๘๙พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล รัชกาลที่๘และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙ (สมัยดํารงพระอิสริยยศ เป็นพระอนุชาธิราช) พร้อมด้วย สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์(พระอิสริยยศ ขณะนั้น)ได้เสด็จพระราชดําเนินมาประทับพักเสวยเครื่องว่าง ณ อาคารหลังนี้หลังจากนั้นเสด็จต่อไปยังพระราชวังไกลกังวล หัวหิน นอกจากนี้ในช่วงปี พ.ศ.2491-2503 ที่มีการระบาดของคุดทะราด อาคารหลังนี้ยังได้เคยใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางสาธารณสุข คือ กองควบคุมกามโรคและคุดทะราด จนถึง ปีพ.ศ.2522 อาคารของศูนย์กามโรคเขต 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จการรักษากามโรคจึงย้ายจากอาคารสโมสรเสือป่าไปยังอาคารที่ สร้างใหม่ ทางศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จึงใช้ประโยชน์ของพื้นที่อาคารสโมสรเสือป่าแทนศูนย์กามโรคเขต 7 จึงถือได้ว่าอาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้เป็นอาคารแห่งแรกที่ใช้ใน การควบคุมโรคของจังหวัดราชบุรี และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน

จากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของอาคารสโมสรเสือป่าที่เคยมีพระมหากษัตริย์ ถึง 3 พระองค์เคยเสด็จมาที่ อาคารแห่งนี้ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมตามแบบสถาปัตยกรรมในช่วงรัชกาลที่5 -6 และเป็นอาคารที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ดังนั้น มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี ได้มีโครงการบูรณะและปรับปรุงอาคารสโมสรเสือป่าในปี ๒๕๕๖ ตามแบบที่กรมศิลปากรออกแบบเพื่อให้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุด เพื่อจะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในด้านเกี่ยวกับเสือป่าและการสาธารณสุขของ ราชบุรีเผยแพร่ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6 ในด้านเสือป่า ลูกเสือ และความเป็นมาของสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรีจากอดีดจนถึงปัจจุบัน

จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งของชาวจังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ จะเป็นวันครบ ๑๐๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้ จึงสมควรที่จะจัดงานเพื่อรำลึก ๑๐๐ ปี วันเสด็จสโมสรเสือป่าราชบุรีเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในพระราชกรณีย กิจเกี่ยวกับกิจการเสือป่า ที่ปลูกฝังความรักชาติมีวินัยกล้าหาญอดทน สามัคคีและเป็นกําลังสํารองในการปกป้องประเทศชาติแม้กิจการเสือป่าจะเลิกไป ภายหลังจาก รัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต แต่กิจการเสือป่าได้เป็นรากฐานสําหรับเยาวชน ในรูปของลูกเสือเพื่อปลูกฝังเยาวชนในเรื่อง ความมีวินัยกล้าหาญอดทน และสามัคคีและกิจการรักษาดินแดน (รด) ที่มุ่งหวังฝึกฝนเยาวชนเพื่อให้เป็นกําลังสํารองของประเทศ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อาคารสโมสรเสือป่าให้ประชาชนได้รับทราบความ สําคัญและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์ของงาน
เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเสือป่าและลูกเสือ
เพื่อประชาสัมพันธ์ความสําคัญและความเป็นมาทางประวัติศาตร์ของอาคารสโมสรเสือป่าในด้านเสือป่าและการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรี
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ด้วยการออกกําลังกายเดิน วิ่ง ปั่น จักรยานในเส้นทางและสถานที่ประวัติศาสตร์ (ถนนเสือป่าและอาคารสโมสรเสือป่า)
เพื่อระดมทุน เพื่อใช้ในการพัฒนาสโมสรเสือป่าให้เป็นพิพิธภัณฑ์

รูปแบบของการจัดงานรำลึกฯ
จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ เสือป่าและลูกเสือ และการจําลองเหตุการณ์ในวันที่20 กันยายน 2456 ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตร การแสดงไฟฉายของทหาร
จัดนิทรรศการการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการออกบูธเพื่อบริการสุขภาพ
จัดงาน เดิน วิ่ง ปั่น รำลึก100 ปีรัชกาลที่6 เสด็จสโมสรเสือป่าราชบุรีเพื่อปลูกฝังประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ใน ด้านการสร้างสุขภาวะ หรือความสมบูรณ์ทั้งด้าน กายจิต สังคม จิตวิญญาณ โดยใช้กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น จักรยาน ที่ ถนนและอาคารประวัติศาสตร์คือถนนเสือป่าและอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีเพื่อ รำลึกถึงกิจกรรมเดินทางไกลและ ซ้อมรบเสือป่าในสมัยรัชกาลที่6 ที่ทรงใช้จังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่เดินทางไกลและซ้อมรบเสือป่า หลายครั้ง

ระยะเวลาการจัดงาน
ระหว่างวันที่ 20 – 25 กันยายน 2556 กิจกรรมจัดนิทรรศการด้านกิจการเสือป่าและการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดราชบุรี
จัดนิทรรศการการสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการออกบูธเพื่อบริการสุขภาพ