มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง คณะ สำนักต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ประชาชนชาวจอมบึง-ราชบุรี องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน”สสส.จอมบึงมาราธอน ๒๕๕๖” ในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556   เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนแบบพอเพียง สร้างความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้การจัดการตัวเอในการสร้างสุขภาวะของชุมชน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chombuengmarathon.com

โทร. 032-261812,  081-8805612,  087-0967264, 081-6584704