โปรแกรมการแข่งเรือยาวลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 2556

วันที่26 ต.ค. วัดบ้านหม้อ โพธาราม
วันที่27ต.ค. วัดม่วง โพธาราม
วันที่27 ต.ค. วัดโพหัก บางแพ วัดบางพระ นครปฐม
วันที่ 1 พ.ย. เทศบาลเบิกไพร บ้านโป่ง
วันที่ 2 พ.ย. วัดจอมปราสาท โพธาราม
วันที่ 3 พ.ย. วัดโพธิ์โสภาราม
วันที่ 17 พ.ย. วัดบ้านโป่ง
วันที่24 พ.ย. ราชบุรี
วันที่30 พ.ย. วัดบัวงาม
วันที่15 ธ.ค โพธาราม
สนามวัดบัวงามมอาจมีการเปลี่ยนแปลง