มาลัย ออสทริช ฟาร์ม (อ.ปากท่อ)

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศและสัตว์ต่างๆ มีการทำการตลาดแบบครบวงจร ตั้งแต่เพาะเลี้ยง จำหน่ายเนื้อ ฟอกหนัง และผลิตภัณฑ์ของใช้จากฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์มอยู่กลางหุบเขาโอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าสวยงาม ตั้งอยู่บนทางหลวง 3206 กม. 28.5 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี